Privacybeleid

PRIVACYBELEID TER ATTENTIE VAN DE BEZOEKERS WEBSITE

In werking sinds: 15/09/2020

Welkom op de internet site van Special Olympics Belgium (hierna “SOB”). Om de correcte werking van de site te kunnen garanderen, alsook de functionaliteiten die op de site worden aangeboden (bv: uitvoeren van betalingen), moeten SOB een aantal persoonsgegevens van de bezoekers van haar site (hierna de “Bezoeker”) verwerken.

1. Algemeen kader – verwerkingsverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke stellen wij alles in het werk om jouw privacy te waarborgen bij de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van uw bezoek op onze site.

Gelieve dit document aandachtig te willen lezen. Je vindt er gedetailleerde informatie in over welke persoonsgegevens wij verwerken, over de redenen waarom wij jouw gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen.

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Special Olympics Belgium vzw
van der Meerschenlaan 166
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Data Protection Officer:
KOAN LAW FIRM
Tel.: +32 2 566 90 00
Mail: gdpr.privacy@specialolympics.be

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

Wij verzamelen jouw gegevens – inclusief persoonsgegevens – om verschillende hierna weergegeven redenen (cfr. punt 3). Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens:

a) Persoonlijke identificatiegegevens (voorbeeld: naam, geboortedatum, nationaliteit, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, foto)
b) Contact gegevens (voorbeeld : email, telefoonnummer)
c) Bij schenkingen, giften, of donaties : financiële gegevens (voorbeeld: bankrekeningnummer, betaling, BTW nummer)
d) Connectie-gegevens: (voorbeeld: type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website; IP-adres, datum en het uur van bezoek, locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie, het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt; navigatievoorkeuren).

3. Waarom en op welke basis verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om u onze nieuwsbrief te bezorgen, onze dienstverlening te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat uw navigatie op onze Website te verbeteren en te vergemakkelijken.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden en voor de volgende doeleinden:

a) Op basis van ons gerechtvaardigd belang

We gebruiken jouw persoonsgegevens omdat wij daar als eigenaar van een website belang kunnen bij hebben zoals bijvoorbeeld om onze dienstverlening te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren, en ons in staat te stellen uw navigatie op onze Website te verbeteren. Het versturen van onze nieuwsbrieven aan u kan ook gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang.

b) Op basis van uw toestemming

Wij verwerken persoonsgegevens van Bezoekers op basis van hun toestemming conform de Cookie Policy en Cookie Banner.

Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven kunnen jouw gegevens worden gebruikt voor promotionele en marketing doeleinden. Met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang, kunnen wij je nieuwsbrieven sturen en u andere soortgelijke producten of diensten aanbieden die jou mogelijk interesseren. Je kan je op elk gewenst moment afmelden en uw toestemming voor dergelijke communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: gdpr.privacy@specialolympics.be

Je hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens te allen tijde in te trekken. Indien je jouw toestemming intrekt kan de website van SOB mogelijks wel niet correct of minder optimaal functioneren.

Wij hebben echter altijd het recht om de door ons verzamelde gegevens te verwerken voordat je jouw toestemming intrekt.

4. Welke zijn onze bronnen?

De meeste persoonsgegevens ontvangen we rechtstreeks van jou of van jouw internet-provider.
We kunnen ook openbare en niet openbare externe bronnen raadplegen. In dat geval zullen we je binnen de maand na het verkrijgen van de persoonsgegevens inlichten en in elk geval op het ogenblik van verstrekking van die informatie aan derden of op het ogenblik dat we deze gegevens gebruiken in onze communicatie met jou.

In dat geval zullen we je binnen de maand na het verkrijgen van de persoonsgegevens inlichten en in elk geval op het ogenblik van verstrekking van die informatie aan derden of op het ogenblik dat we deze gegevens gebruiken in onze communicatie met jou.

5. Met wie delen wij je persoonsgegevens?

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

– Entiteiten van de groep waar wij toe behoren;
– IT-dienstverleners;
– Derde partijen die betalingsdiensten leveren;
– Derde partijen die bij het beheren van de website worden betrokken.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER (Europese economische ruimte)

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar een derde gevestigd in een land dat buiten de EER ligt.

7. Hoelang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wij zullen jouw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de bovenvermelde doestelingen en zolang vereist is conform de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is en om juridische claims of vragen van gerechtelijke en administratieve overheden te kunnen beantwoorden.

Dat laatste betekent dat de gegevens bewaard worden tot de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen verstreken zijn. Er moet rekening gehouden worden met een bijkomende termijn om de verwijdering effectief door te voeren.

8. Welke rechten heb jij en hoe kan je ze uitoefenen?

Je hebt recht op:

– Inzage: je kan informatie krijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en je kan een kopie krijgen van de gegevens.
– Rectificatie: als je van oordeel bent dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
– Gegevenswissing: je kan vragen dat de persoonsgegevens gewist worden.
– Beperking: je kan de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen.
– Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, in de gevallen die de wet of andere regelgevende teksten voorzien.
– Intrekken van je toestemming: indien je jouw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Indien de gegevens verwerkt worden op een andere rechtsgrond, kan de verwerking echter wel voortduren.
– Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien je – of je wettelijke verantwoordelijke – één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan je ons contacteren op het volgende e-mail adres gdpr.privacy@specialolympics.be of je kan ons een brief sturen op het volgende adres: van der Meerschenlaan 166, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.

– Het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Email: contact@apd-gba.be

9. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van jouw privacy. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers die de verwerkte persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het volgende voorkomen:

• ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;
• het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens;
• de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

Onze werknemers, vrijwilligers en personeel die toegang hebben tot deze gegevens, zijn onderworpen aan een geheimhoudingsverplichting. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen.

10. Hoe kan je wijzigingen aan deze policy opvolgen?

Wij kunnen deze policy altijd aanpassen. In dat geval brengen we je daarvan op de hoogte via e-mail/brief/overhandiging van een document. De meest recente versie van deze policy kan steeds geraadpleegd worden op onze website: www.special-olympics.be

11. Hoe kan je ons contacteren?

Indien je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze policy, kan je onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op volgend adres gdpr.privacy@specialolympics.be.

 

Nuttige links en documenten omtrent het privacybeleid: